ตรวจสอบงานระหว่างก่อสราง-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต